Montované domy

Lidský faktor neselže

Stavebnictví u nás prožívá svým způsobem přelomové období. Prudce roste počet realizací montovaných rodinných domů. A existují všechny předpoklady, že objem této formy výstavby bude v budoucnu dále stoupat.

Vyspělá Evropa hlásí až třetinový podíl montovaných staveb na celkové roční produkci rodinných domů. Česká republika se v loňském roce poprvé dostala nad deset procent, přičemž například v roce 2009 to ještě bylo procent šest a v roce 2000 necelá tři procenta… Akcelerace v posledních stavebních sezónách je v tomto směru u nás zřejmá. Existují firmy, které meziročně počet dodaných montovaných rodinných domů zdvojnásobily. A existují jiní dodavatelé, kteří ročně předávají nově postavené montované domy v řádu stovek kusů!

Zbytečná obezřetnost
Pod pojmem montovaný rodinný dům chápejme objekt, jehož jednotlivé konstrukční díly, chceme-li tak panely či prefabrikáty, byly připravené v halách výrobního závodu, na staveniště pak dopraveny a teprve tam zkompletovány ve funkční celky. Montovaný rodinný dům je ke stavbě připravován ve výrobních halách za standardních technologických postupů a podmínek, doslova formou pásové výroby, čímž se eliminuje možnost lidského selhání i dalších eventuálních chyb v realizaci.

Samotné slovo panel, nebo dokonce prefabrikát, uším českého stavebníka většinou moc sympaticky nezní… Nedobře zvládnutých panelů a prefabrikátů bylo totiž na zdejších staveništích svého času až příliš. Neblahé zkušenosti z bydlení na sídlištích vypěstovaly k panelu nedůvěru minimálně u celé jedné generace. Patrně hlavně z tohoto důvodu se rovněž v kategorii rodinný dům u nás přistupuje k montované konstrukci dodnes velmi obezřetně. Je třeba říci, že většinou zbytečně! Dnešní konstrukční prvky montovaného domu, ať už na bázi dřeva, některého z ušlechtilých betonů, nebo ve spojení s jiným materiálem, mají úplně odlišné parametry a vlastnosti, než někdejší panely. Zejména výrazně lepší tepelně izolační i akumulační vlastnosti.

Montovaný objekt je všude ve vyspělém světě uznávaným a rozšířeným řešením rychlé, moderní i ekonomicky výhodné stavby rodinného domu. Dodavatelé a také obyvatelé těchto domů vždy ochotně poslouží množstvím argumentů, proč volit právě takový způsob výstavby.

Co je výhodou?
Tak především: Lehká prefabrikace dlouhodobě zkvalitňuje veškeré parametry produktů prostřednictvím používání kvalitních materiálů a inovací, s cílem vytvořit absolutně dokonalý stavební systém. Zcela konkrétním výsledkem je například fakt, že montované rodinné domy značkových výrobců už ve svém standardním řešení splňují parametry domů nízkoenergetických.

A dále… Montované rodinné domy kladou minimální nároky na zařízení staveniště, kromě vybudování základových desek není nutné užívat mokré procesy, těžké mechanizmy jsou nezbytné jen v omezené míře. Technologii stavby montovaných rodinných domů provází nízká spotřeba energií, nízká spotřeba vody, nízká hlučnost, malá prašnost, nízká produkce odpadu i další žádané ekologické kvality. Zásluhou rychlosti výstavby jsou také významně snižovány celkové náklady na pořízení montovaného rodinného domu zejména v případech, kdy investor staví s pomocí úvěru.

Mnoha stavebníkům rodinného domu v případě realizace formou montované technologie může vyhovovat rovněž fakt, že nejsou v průběhu stavby nuceni k těsné spolupráci s dodavatelem. Také tady se pochopitelně vychází ze zadání investora, ale jakmile se jednou podepíše smlouva, není už vlastně dál o čem jednat. Což v případě klasických technologií zdaleka neplatí.

Nejsou lidi
Nejpádnější argument pro další rozvoj a rozšíření montovaných staveb je však ještě jiný. Jak bývá konstatováno i v mnoha jiných souvislostech – nejsou lidi. V tomto případě zdatní řemeslníci, kteří by byli schopni na staveništi provádět něco víc, než jen pouhé rutinní jednoduché úkony. Kteří by také trochu přemýšleli a důsledně dodržovali nutnost zacházet s moderními materiály v duchu poměrně přísně definovaných technologií.

Evropské stavebnictví, a to včetně východních trhů, pociťuje velmi silný nedostatek schopných řemeslníků ovládajících bezchybně tradiční stavební profese. S tím pochopitelně buď roste cena práce, nebo klesá výkonnost, to když nutně nacházejí uplatnění pracovníci bez schopnosti vyrovnat se s nestandardními situacemi. Tak klesá i kvalita firem, které se tradičním technologiím věnují. Probíhající recese v tom zatím mění jen málo, protože ti dobří mají práce stále až nad hlavu.

S tím úzce souvisí také rychlost výstavby a financování stavby. Jde o cenu peněz v čase, což nejlépe pochopili a zkalkulovali developeři, jejichž zájem o montované domy za několik posledních roků stoupal násobně! A ohromnou předností také je fakt, že dodavatelé montovaného domu ochotně sdělí konečnou cenu díla už před podpisem smlouvy, zatímco firmy stavějící tradičně s takovým jednoznačným vyjádřením mají problém.

Realizace s puncem výjimečnosti
Neexistuje také důvod, proč by měly mít montované rodinné domy uniformní podobu, jak často tvrdí jejich odpůrci. Technologicky nic nestojí v cestě realizovat jakoukoli vnější tvarovou podobu domu a pochopitelně i libovolné dispoziční řešení. Detaily vídané na typovém řešení určitého domu bývají v praxi prováděné podle individuálního zadání stavebníka, takže každá realizace nakonec nese ráz výjimečnosti. A pokud se stavebník podrží alespoň v základních rysech typového zadání, má jistotu, že se zároveň vyhne vysloveným excesům.

Jako montovaný rodinný dům bývá u nás mezi širší veřejností často chápána pouze stavba z prefabrikátů na bázi dřeva. Ano, dřevo zůstává nejrozšířenější, ale škála materiálů používaných v kategorii montovaný rodinný dům je v praxi mnohem širší. Často se používají betonové panely, dnes na principu sendvičové konstrukce s vloženou tepelnou izolací.

Příprava montovaného rodinného domu současnosti, lhostejno, zda se jedná o velkorozměrové prvky na bázi dřeva, betonu nebo jiných materiálů, jde ve výrobním závodě až do takových detailů, jakými jsou v obvodových stěnách zabudovaná okna včetně zasklení. Přestože se mluví o lehké prefabrikaci, je trendem přivážet na staveniště co největší díly. Například celé obvodové stěny domu. Konstrukce takové stěny samozřejmě už v tomto stadiu splňuje požadavky kladené na statiku, tepelnou izolaci, požární ochranu, ochranu proti hluku a vlhkosti. Někdy bývají součástí takto připravené stěny také zabudované rozvody instalací.

Jeví se jako pošetilost, snažit se bez vědomí souvislostí jednoznačně určit, zda je výhodnější rozhodnout se pro dům klasicky zděný, nebo stavbu montovanou. Vždy záleží na konkrétních okolnostech a vedle užitných vlastností domu musí stavebník zvažovat i takové aspekty, jako je rychlost výstavby, náročnost budoucího provozu a samozřejmě cena.

Vliv jenom kladný
I u nás stavebníci zvolna chápou, že vliv velkoprostorového prvku, chceme-li tak panelu, na kvalitu stavby je jenom kladný. Čím více se toho z domku vyrobí v tovární hale, tím méně toho lze později pokazit na staveništi, řečeno velmi zjednodušeně. A v neposlední řadě je dnešní skutečnost také výsledkem dlouhodobé osvěty. Potenciální stavebníci jsou mnohem poučenější, než byli ještě před několika málo lety.

Vzali na vědomí skutečnost, že měrná jednotka panelu lehké prefabrikace má v sobě zakódovány vyšší energetické parametry, než jaké jsou v českém stavebnictví běžně respektované. Se zavedením povinného sledování energetických nároků jednotlivých rodinných domů a povinnosti vybavovat všechny domy takzvaným energetickým průkazem budovy, se pozice montovaných rodinných domů bude mezi konkurencí dále zlepšovat. Dodavatelé montovaných domů požadované parametry totiž běžně překračují.

Text: Jozef Rašek, Foto: Griffner Haus

Montovaný rodinný dům je všude ve světě vnímán jako rychlé a ekonomicky výhodné konstrukční řešení. Nejběžnější montované rodinné domy mají konstrukční základ za dřeva, ale úspěšně se prosazují také stavby z masivních betonových panelů, experimentuje se s velkoplošnými díly sestavenými z pálených keramických materiálů. Vnější podoba stavení o uplatnění tradičních nebo montovaných technologií nic neprozradí. Jen skutečnost, že dodavatelem domu na snímku je Griffner Haus, ukazuje na původ z kategorie montovaných dřevostaveb.

Podstatná část montovaného rodinného domu je připravena v halách výrobního podniku a na staveništi je pak pouze kompletována. To s sebou nese řadu výhod. Prvořadě rychlost výstavby. Jde řádově o týdny, oproti měsícům a často stále ještě i rokům, v případě stavby tradiční. A čas, jak známo, to jsou peníze.

(cb) STYL&TIP: Rodinné domy 2013